ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
គណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភា ប្រជុំសិក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមជាមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គនីតិប្បញ្ញត្តិ

លោកជំទាវ ឡោក ខេង ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុវនីតិសម្បទា ការងារ
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនារី នៃរដ្ឋសភា
បានជួបប្រជុំជាមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គនីតិប្បញ្ញត្តិ
មានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដើម្បីពិនិត្យ សិក្សា សេចក្តីព្រាងច្បាប់
ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅវិមានរដ្ឋសភា។

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦
ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីការរៀបចំវេទិកាសភា​ ស្តីពី​ “តួនាទីសភា​ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅ​ ក្នុងការការពារ​ និងគ្រប់គ្រងជំងឺមិនឆ្លង​ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​ នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​ ប្រកបដោយចីរភាព”

សេចក្តីជូនដំណឹង
អំពីការរៀបចំវេទិកាសភា​ ស្តីពី​ “តួនាទីសភា​ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅ
ក្នុងការការពារ​ និងគ្រប់គ្រងជំងឺមិនឆ្លង​ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​ ប្រកបដោយចីរភាព”